Er du sikker på at det er vals du lærer?

English below

Dansestudioer og instruktører liker å slenge om seg med populære fraser som ‘engelsk’, ‘internasjonal’, ‘elegant’, ‘bryllup’ og ‘brudevals’ for å tiltrekke seg nye kunder. Hvis dans er helt nytt for deg høres dette sikkert fantastisk ut, men hvordan vet du at du får det instruktørene lover deg?

Hva ligger i navnet?
Noen ganger annonserer instruktørene ‘vals’, men lærer deg noe helt annet. Det er ordlyden som lurer deg. For eksempel betyr ikke ‘brudevals’ eller ‘bryllupsvals’ nødvendigvis ‘vals’. En brudevals eller bryllupsvals er bare et annet navn for brudens og brudgommens første dans på et bryllup. Den første dansen kan være hvilken dans som helst – Cha Cha, Quickstep, Salsa eller vals. På grunn av den løse betydningen av ordet brudevals har instruktører en tendens til å lære nybegynnere en liksom-vals og spare den virkelige valsen til mer langsiktige kunder. Hvis du tar leksjoner som kalles brudevals og du forventer å lære en tradisjonell langsom vals, bør du insistere å få lære enten en engelsk vals eller moderne vals.

Hva ligger i trinnet?
Hvis du lærer den valsen som ble annonsert betyr de at du får det du betaler for. Hvis en instruktør annonserer med ‘engelsk vals’ bør de lære deg engelsk vals og ikke en generisk ‘gå-stopp’ vals som alle kan lære av sin egen bestemor. For å være sikker på at du at du får den valsen du betaler for, trenger du å vite litt om de tradisjonelle ballroom-valsene. Gjør et søk på YouTube etter både ‘Modern/American Waltz’ og ‘English/International Waltz’. Se etter de videoene som er for nybegynnere – klipp fra oppvisninger viser deg kun hvordan valsen din kan se ut etter 10 år med undervisning og trening.
Her er dessuten litt om ballroom-valsene:

Engelsk vals
Selv om denne valsen ble utviklet av britene kalles den også internasjonal vals, ettersom britene prøver hardt å få ballroom-dans med som en olympisk gren. Denne valsen er en ‘lukket vals’ siden paret aldri bryter ut, dvs. at de alltid har kontakt ved mellomgulvet. Det er ingen vendinger, ingen doble håndgrep, ingen skyggestillinger – bare et kontinuerlig dansegrep. Valsen har typisk et ‘forbipasserende’ fotarbeid, ved at føttene passerer hverandre på det tredje slaget for å skape en mer glidende bevegelse over gulvet.

Moderne vals
Denne valsen kalles også American Style. I motsetning til engelsk vals utviklet denne dansen en ‘Fred Astaire’-stil med åpne bevegelser og trinn som tillot å danse side ved side og snurre rundt. Denne valsen har typisk et ‘lukket’ fotarbeid, som betyr at føttene kommer sammen på det tredje slaget.

Hva ligger i musikken?
Valsmusikk er en sjelden vare. Det lages ikke mange langsomme valser i musikkindustrien, så spillelister med vals er veldig korte. Det internasjonale ballroom-miljøet har lagd sine egne valser med ‘fast tempo’ som i beste fall er kvalmende billige. Det mange ikke vet om langsom vals er at musikken er naturlig utformet for å være melankolsk. Tre slag i hver takt og myke toner skaper den ømme elegansen i valsen. Musikken er åpenbart ikke ment å smile av med titler som ‘Are You Lonesome Tonight’ og ‘Vanishing’. Langsomme valser der derfor ikke spesielt egnet som brudevals, med unntak av et titalls låter som gjennom årene har blitt spilt ihjel.
En annen ting mange ikke vet om vals er at den er ment for å danses til 3/4-takt (en takt på 1,2,3). De fleste velger en musikk til sin brudedans som er i 4/4-takt (en takt på 1,2,3,4). Til slik langsom musikk er ofte en Rumba et bedre valg. Rumba kalles ofte ‘kjærlighetsdansen’, og selv om det er en latinamerikansk dans er trinnene i Danzón-Rumba svært lik vals. Istedet for å velge en dans til brudevalsen, velg heller musikken og tilpass dansen deretter. Å bytte takt i en langsom dans fra 3/4 til 4/4-takt er ikke noe problem. Men hvis instruktøren din ikke vet hvordan man omformer en vals til en Rumba eller omvendt for å passe til din favorittmusikk, bør du nok vurdere å skaffe en ny instruktør.


Are You Sure You Are Leaning the Waltz?

Dance studios and teachers like to throw around popular terms in dance like ‘English’, ‘International’, ‘elegant’, ‘wedding’ and ‘bridal’ to attract the attention of new clients. If you are new to dancing everything can sound wonderful but how do you know if you are getting what the teachers are preaching?

What’s in a name
Sometimes teachers advertise ‘Waltz’ but teach something entirely different. It is the wording that can fool you. For instance, Bridal Waltz or Wedding Waltz doesn’t necessarily mean ‘Waltz’. A Bridal Waltz or Wedding Waltz is just another name for a bride and grooms First Dance at their wedding. The First Dance can be any dance – a Cha Cha, Quickstep, Salsa or a Waltz. Because of the loose meaning of Bridal Waltz teachers have a tendency to teach beginners a kind-of-Waltz and save the real thing for more serious clients. If you are taking lessons that are called Bridal Waltz and you expect to be taught a traditional ballroom Slow Waltz then insist on learning either English Waltz or Modern Waltz.

What’s in a step
Learning the Waltz that is advertised means you get what you are paying for. If an instructor is advertising English Waltz they should teach English Waltz and not a generic ‘step-tap’ Waltz, which anyone can learn from their grandma. To make sure you are getting the Waltz you are paying for you need to know a little about the traditional ballroom Waltzes. Do a YouTube search for both Modern or American Waltz and English or International Waltz. Look at the clips that are for beginners – the showcase Waltzes will only show what your Waltz could look like after 10 years of learning and practise.
Also, here is a little about the ballroom Waltzes:

English Waltz
Even though this Waltz was developed by the English it is also called International Waltz as the English are trying hard to get their ballroom dancing into the Olympics. This Waltz is a ‘closed Waltz’ as the couples never break away, meaning their diaphragms are always connected – no underarm turns, no double handholds, no shadow positions – just continuous dance hold. This Waltz typically has ‘passing’ footwork meaning the feet pass each other on the 3rd count to create a smoother glide across the floor.

Modern Waltz
This Waltz is also known as American Style Waltz. In contrast to the English Waltz, this dance developed a ‘Fred Astaire style’ with open movements with steps that allow dancing side-by-side and free spins. This Waltz typically has ‘closed’ footwork, meaning the feet come together on the 3rd count.

What’s in the music
Waltz music is hard to come by. Not many Slow Waltzes are produced in the music industry and so Waltz play lists are very short. The International Ballroom scene has made their own ‘strict tempo’ Waltz pieces that are cheesy at the best of times. One thing that most people don’t know about Slow Waltz music is that it is naturally designed to be melancholy. The three beat bars with the sway-like tones create the tender elegance of the Waltz. This music is obviously not for smiling with tunes like ‘Are You Lonesome Tonight’ and ‘Vanishing’. Therefore Slow Waltz music isn’t ideal for ‘Bridal Waltz’ – except for about 10 songs that have been played to death over the years.
Another thing that people don’t know about Waltz is that it is designed to be danced to ¾ music – meaning to a count of 1,2,3. Most people choose music for their First Dance or Bridal Waltz that is 4/4 – meaning a count of 1,2,3,4. To 4/4 slow music a Rumba is usually best. Rumba is called ‘the dance of love’ and even though it is a Latin dance, the Danzón-Rumba is very similar in steps to the Modern Waltz.
Rather than choosing a dance for a Bridal Waltz, choose the music first and then match the dance accordingly. Changing the timing of a slow dance from 3 /4 to 4/4 is no problem. However, if your instructor doesn’t know how to convert a Waltz to a Rumba and vice versa to match your Bridal Waltz music, you should think about getting another instructor.

 
dance / about / tuition / zumba® fitness